do not visit

Allmänna Villkor Optimalprint v. 2017.02.21GELATO AS ALLMÄNNA VILLKOR

("Villkoren")


Senast uppdaterade: 21 februari 2017


Denna webbsida ägs och opereras av Gelato AS med organisations nummer 991 753 591 och adress c/o Aker Brygge Business village, Grundingen 6, 0250 Oslo, Norge. E-post info@optimalprint.com.


Följande punkter är inkluderade i Villkoren:


INTRODUKTION

Beskrivning av Tjänsterna

Gelato erbjuder grafiska design-mallar och tjänster, inkluderande trycksaker för konsumentmarknaden ("Tjänsterna") under varumärket och bifirman OPTIMALPRINT. Tjänsterna inkluderar möjligheten att spara tryckt material från tidigare beställningar, bilder och logotyper från "Mitt Konto" på Gelatos webbsida www.optimalprint.se eller någon annan av Gelatos webbsidor ("Webbsidan"). Tjänsterna inkluderar inte distributionstjänster.


I dessa Villkor syftar "Produkter" till de fysiska produkter designade och beställda av dig genom ditt användande av Sidan och Tjänsterna, "Kundinnehåll" syftar till den text, de bilder och/eller de fotografier som tillhör dig och som du tillför Produkterna och "Webbsideinnehåll" syftar till material på Webbsidan, vilket ägs av Gelato eller tredje man, och som används i beställningsprocessen, såsom till exempel alla typsnitt, verktyg, bilder, grafik, användargränssnitt, ljud- och bildklipp, fotografier, texter, mallar, logotyper, konstverk med mera, samt all mjukvara som används för att tillhandahålla Tjänsterna. Användare och Webbsidan eller Tjänsterna benämns "Användare".VILLKOR

Dessa Villkor (upprättade av Gelato AS (hädanefter "Gelato", "vi", "oss" eller "vår")) innehåller regler för användande av Tjänsterna och måste accepteras av dig för användande av Webbsidan och/eller Tjänsterna. Gelato och dig benämns gemensamt "Parterna" eller var för sig "Part".

Genom att klicka på "SIGN IN"-knappen, registrera ett konto eller nyttja någon av Tjänsterna intygar du att

1) du har läst, förstått och accepterar dessa Villkor,

2) du är myndig eller har målsmans tillstånd,

3) om du ingår avtal för en juridisk persons räkning, att du har behörighet eller befogenhet att ingå detta avtal för den juridiska personens räkning.

Om du inte accepterar dessa Villkor eller har inte behörighet eller befogenhet att ingå detta avtal får du inte registrera ett konto eller använda Tjänsterna.


Om du löser ett ettårsabonnemang på Optimalprints premiumförmåner, vänligen notera att detta abonnemang automatiskt kommer att förnyas successiva ettårsperioder enligt Gelato då gällande priser, om du inte aktivt väljer att inte förnya abonnemanget enligt punkten Optimalprints premiumförmåner nedan.JUSTERINGAR AV DESSA VILLKOR

Gelato kan komma att från tid till annan förändra dessa Villkor vad avser användandet av Tjänsterna och Webbsidan. Sådana "Justerade Villkor" kommer att vara tillämpliga för befintliga Användare trettio dagar efter att vi har tillgängliggjort de Justerade Villkoren på Webbsidan, via Tjänsterna eller på annat sätt uppmärksammat dig (till exempel via e-post till din registrerade e-postadress) på de Justerade Villkoren.


De Villkor som publicerats på Webbsidan vid den tidpunkt du beställer en Produkt (en "Order") kommer att gälla för den Ordern.


Du kan när som helst, om du inte accepterar de Justerade Villkoren, sluta använda Webbsidan eller Tjänsterna. Ett fortsatt användande av Tjänsterna och/eller Webbsidan innebär att du anses ha accepterat de Justerade Villkoren.


Gamla versioner av dessa Villkor arkiveras av oss och kan erhållas på förfrågan.ANNULLERING AV ORDER

Gelato förbehåller sig rätten att annullera en Order om fullföljandet av den skulle kunna leda till skada för Gelato.


Under alla omständigheter förbehåller sig Gelato rätten att omedelbart annullera eller justera Ordrar under följande omständigheter:


a. om du har brutit mot dessa Villkor; eller

b. om Gelato mottar en dom, beslut eller liknande från en behörig myndighet eller domstol med den effekten.LICENS

Webbsidan innehåller information och material som ägs Gelato, bolag inom vår koncern eller våra licensgivare och skyddas av immaterialrättsliga lagar.


Du erhåller, för de syften som beskrivs i, och på de villkor som framgår av, dessa Villkor, en begränsad licens att reproducera Webbsideinnehållet enbart för att kunna nyttja Tjänsterna och Webbsidan för dina personliga ändamål eller ditt bolags affärsändamål.


Du bekräftar att du kommer att använda Webbsideinnehållet enbart i enlighet med dessa Villkor.


Det är inte tillåtet att behålla, kopiera, distribuera, publicera eller i övrigt använda någon del av Webbsideinnehållet på något annat sätt än vad som är uttryckligen angivet i dessa Villkor. Det är inte tillåtet att ta bort eller förstöra upphovsrättnotiser från Webbsidan eller Webbsideinnehållet.


Vad gäller all mjukvara (datorprogram) och tillhörande dokumentation som används för att tillhandahålla Tjänsterna erhåller du en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, tidsbegränsad licens att använda mjukvaran enbart för att kunna använda Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor.


Nyttjande av Tjänsterna kan innebära ett användande av material från tredje man. Sådant innehåll ägs av den tredje mannen och får inte nyttjas på annat sätt än vad som framgår av dessa Villkor. Användande av sådant material kan också vara föremål för ytterligare villkor från den tredje mannen, vilka du måste åta dig att följa. Vi hänvisar dig till den tredje mannen för ytterligare information avseende sådana villkor.Webbsideinnehåll

Gelato förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående varning, justera eller radera delar av Webbsideinnehållet.


Du erhåller inga självständiga rättigheter till Webbsideinnehållet när du skapar en Produkt. Andra Användare kan använda Webbsideinnehållet för att skapa produkter med snarlika eller identiskt Webbsideinnehåll med den Produkt du skapar och Gelato kan inte garantera att din Produkt inte kommer att ha likheter med Produkter skapade av andra Användare.


Gelato ansvarar inte för att de Produkter som skapas med Webbsideinnehåll inte kommer att göra intrång i tredje mans rättigheter. Du ansvarar själv för att de Produkter du skapar inte utgör intrång i rättigheter, såsom upphovs-, patent-, varumärkesrätter, mönsterskydd eller andra liknande rättigheter.


Externa länkar

Gelato ansvarar inte för innehållet på de externa webbsidor som kan nås genom externa länkar publicerade på Webbsidan. Du använder dessa på egen risk.


Behörighet och kontoadministration

Som registrerad Användare av Tjänsterna erhåller du ett konto registrerat hos Gelato, som du som Användare kan nyttja för att använda Tjänsterna, till exempel för att placera Order (ett "Konto").


Minderåriga (vilket avgörs av lagstiftning i det land du befinner dig) har inte rätt att skapa ett Konto. Som utgångspunkt måste du vara 18 år eller äldre, eller ha målsmans tillstånd, för att få skapa ett Konto.


När du skapar ett Konto går du med på att tillhandahålla korrekt och komplett information som svar på de frågor som ställs vid Kontoskapandet. Du går också med på att hålla information uppdaterad, så att den är korrekt vid varje givet tillfälle.


Gelato kan komma att radera ditt Konto om information du tillhandahållit är falsk, inkorrekt eller inkomplett.


Du går med på att Gelato får använda och lagra din Kontoinformation (inklusive kreditkortsinformation) för att kunna upprätthålla och administrera ditt Konto samt för att kunna ta betalt för Tjänsterna.


Om du har fått ett förifyllt lösenord till ditt Konto rekommenderar vi dig att omedelbart ändra till ett lösenord du själv har valt.


Du ansvarar själv för att ditt lösenord förvaras säkert. Du får inte avslöja din Kontoinformation för någon annan eller använda någon annans Konto. Du ansvarar själv för all aktivitet som sker via ditt Konto och du åtar dig att underrätta Gelato snarast, för det fall du misstänker att någon annan använder ditt Konto eller har kommit över dina Kontouppgifter.


Gelato ansvarar inte för skada du kan drabbas av, om någon annan använder ditt Konto.Ditt innehåll

Gelato kommer inte att äga det innehåll du tillför via Tjänsten, Kundinnehållet.

Du garanterar dock att du har rätt att använda, licensera, reproducera, justera och distribuera Kundinnehållet, helt eller delvis. Du lämnar härmed Gelato en kostnadsfri, evig, icke-exklusiv, underlicenserbar och oåterkallelig licens att använda, reproducera, justera och distribuera Kundinnehållet i den omfattning som är nödvändig för att Gelato ska kunna tillhandahålla Tjänsterna och Produkterna.

Gelato har ingen skyldighet att övervaka eller kontrollera det innehåll du skickar via Webbsidan eller Tjänsterna. Du är själv skyldig att tillse att Kundinnehållet är korrekt.


Gelato förbehåller sig dock rätten att granska Kundinnehåll, men då enbart för att tillse att det inte bryter mot gällande lagar och regler eller dessa VIllkor, och Gelato förbehåller sig rätten att vägra eller justera visst Kundinnehåll om det skickas i strid med dessa Villkor.


Gelato ansvarar inte för lagring eller överföring av Kundinnehåll. Ditt Konto kan vara begränsat av oss, såsom genom begränsad filstorlek, begränsat lagringsutrymme och begränsad processorkapacitet, såsom anges på Webbsidan eller annars bestäms av Gelato.


Kundinnehåll kan komma att raderas efter att en Order resulterat i en Produkt.


Användning

Du åtar dig att använda Webbsidan och Tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med dessa Villkor och gällande lagar och regler i det land du befinner dig.


Du åtar dig särskilt att du inte kommer att använda Webbisdan, Tjänsterna eller ditt Konto för något ändamål som enligt Gelatos bedömning innefattar något av nedan.


(a) framställa Produkter som är kränkande, olagliga, obscena, hotfulla, diskriminerande, utgör trakasserier eller annars är ägnande att väcka anstöt,

(b) innehåller pornografiskt material, innebär förtal eller kränker någons personliga integritet,

(c) utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter:

(d) innebär att någon form av skadlig kod (såsom virus, Trojaner och liknande) introduceras på Webbsidan eller i Tjänsterna, i någon lagringsenhet eller nätverk tillhörande dessa, eller introducera något annat innehåll som stör eller skadar Webbsidan, Tjänsterna eller tillhörande Konton,

(e) kopiera, spegla, ändra, dekompilera, eller på annat sätt försöka komma åt källkoden för, mjukvaran som ligger till grund för Webbsidan, Tjänsterna eller något Konto,

(f) sälja, licensera, hyra ut, marknadsföra, distribuera, eller på annat sätt tillgängliggöra, helt eller delvis, Tjänsterna, eller på något sätt erbjuda, gratis eller mot avgift, erbjuda tjänster eller produkter genom Webbsidan, ditt Konto eller via Tjänsterna,

(g) granska eller försöka komma åt e-post eller andra elektroniska medlanden som inte är avsedda för dig,

(h) försöka, till exempel genom så kallad screen scraping, database scraping eller automated form filling, återskapa eller komma åt Användarlistor eller annan information som lagras eller behandlas via Tjänsterna, något konto eller Webbsidan.. 

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Gelato förbehåller sig rätten att upphöra med, ändra eller stänga av Tjänsterna, när som helst.


Du är införstådd med att Tjänsterna eller Webbsidan från tid till annan kan vara oåtkomlig på grund av underhåll eller fel.BETALNING

Du ska erlägga betalning för Produkter genom ett kredit- eller betalkort, PayPal-konto, eller på annat sätt som Gelato anvisar dig vid din placering av en Order.


Full betalning ska erläggas när Order sker, om inte Gelato erbjuder dig att betala via faktura.


Beroende på var du befinner dig kan skatter och avgifter tillkomma på de priser Gelato tillämpar.


Gelato använder sig av Adyen B.V. för betaltjänsterna. Genom ditt användande av Tjänsterna godkänner du Adyen B.V:s villkor: https://www.adyen.com/home/support/manuals#S-T och deras personuppgiftspolicy: https://www.adyen.com/home/support/manuals#S-T.


Du samtycker härmed till att Gelato och Adyen B.V. delar all din betalnings- och Orderinformation i den omfattning som behövs för att Gelato och Adyen B.V. ska kunna fullgöra dess åtaganden enligt dessa Villkor.


Du garanterar att den betalningsinformation du tillhandahåller för att köpa Produkterna är korrekt, att kredit- eller betalkortet eller PayPal-kontot är ditt eget och att full betalning för Produkten finns tillgängligt via det valda betalningsmediet.


Vi förbehåller oss rätten att kontrollera betalningen innan en Order accepteras. Gelato har ingen skyldighet att leverera förrän betalning erhållits.ORDER OCH FRAKT

Tillverkningstid

Vi strävar efter att behandla din Order och tillverka din Produkt inom en arbetsdag. Vi kan dock inte lova att så alltid sker.


Gelato åtar sig inte något ansvar för om det tar längre tid än så att behandla din Order och tillverka din Produkt.


Levererad Produkt

Den färdiga Produkten kan skilja sig från Produkten såsom den visas på Webbsidan, i fråga om skärpa, klarhet, färger. Vi strävar efter att avbilda Produkter så korrekt som möjligt på Webbsidan, men vi ansvarar inte för att din skärm korrekt avbildar den slutliga Produkten.


Frakt och leverans

Gelato väljer det sätt på vilket Produkterna fraktas och vem som ansvarar för frakten. Du ska stå för fraktkostnaderna, som anges när du bekräftar din Order.


Om inte Gelato meddelar dig annat kommer Produkterna att skickas per post.


Gelato strävar efter att leverera din Produkt i enlighet med den uppskattade leveranstid som anges när du bekräftar din Order. Gelato kommer att göra sitt bästa för att samarbeta med distributören och lösa eventuella problem. Du är dock införstådd med att leveransen är beroende av distributören.


Produkten kommer dock alltid att levereras inom 30 dagar från din Order.


Vi kan inte garantera att samtliga Produkter du beställer levereras samtidigt i samma leverans. Vi kommer dock vidta alla kommersiellt rimliga åtgärder för att minimera fraktkostnaderna för dig.


Produkter som levereras elektroniskt ska anses levererade (i) när vi skickar dig en e-post eller annan elektronisk kommunikation ställd till dig med Produkterna, eller (ii) när vi meddelar dig att Produkterna finns tillgängliga för nedladdning via Webbsidan.


Gelato ansvarar inte för fel eller inkomplett information tillhandahållen av dig avseende leveransadress, e-postadress eller liknande.


Returpolicy

En lagd Order kan som utgångspunkt inte ändras eller avbeställas.


Om vi levererar felaktiga Produkter, eller skadade fysiska Produkter, måste du för att få erhålla återbetalning eller omleverans rapportera felet till oss inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamation), till info@optimalprint.com.


Du har alltid rätt att reklamera en Produkt inom två månader från det att du mottog den.


Vid reklamation kan Gelato be dig styrka felet, till exempel genom att be dig skicka foton på Produkten,


Återbetalning

Om Produkten är behäftad med fel, som inte beror på Kundinnehåll, får du välja om du vill ha omleverans eller återbetalning.


Om du själv har orsakat ett fel på en Produkt, till exempel om du begick ett misstag av något slag, såsom en felstavning, vid tillförandet av ditt Kundinnehåll vid beställning av Produkten, ansvarar du själv för det felet.


Vid upprepade felanmälningar från dig, och om det finns skälig misstanke att du missbrukar felanmälningssystemet, förbehåller sig Gelato rätten att vägra acceptera ytterligare Order.


Ångerrätt

Konsumenter i Sverige har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler en rätt att frånträda ett avtal om meddelande därom skickas till oss inom fjorton dagar från det att Ordern placerades. Detta gäller dock inte om Ordern avser en vara som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel på instruktioner från dig.


Notera att alla Produkter kommer att tillverkas enligt dina anvisningar eller kommer på annat sätt få en tydlig personlig prägel genom att du tillför Produkten ett Kundinnehåll. Detta innebär att du inte kan ångra en placerad Order. Vi kommer dock så långt som möjligt acceptera ändringar som görs strax efter beställning och före Ordern sänds för tryckning.OM OPTIMALPRINTS PREMIEFÖRMÅNER

Optimalprints premiemedlemmar är berättigade till fri frakt, kan sätta upp påminnelser om till exempel rabatter på Produkter och kan också berättigade få särskilda rabatter, såsom framgår av premiumsidan.


Särskilda meddelanden, om till exempel rabatter, skickas till premiemedlemmar via e-post eller SMS. Premiemedlemmar kan inte välja att inte motta sådana meddelanden, eftersom de är en oumbärlig del av medlemskapet. För att sluta ta emot sådana meddelanden måste du säga upp ditt premiemedlemskap.


Optimalprints premiebegränsningar

Vi förbehåller oss rätten att vägra premiemedlemskap.

Du har inte rätt att överföra ditt premiemedlemskap till någon annan.

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan lägga till eller dra bort premiemedlemsfördelar, med omedelbar verkan.


Optimalprints premiumavgifter och förnyelse

Den årliga kostnaden för premiemedlemskap framgår av Webbsidan. Avgiften är inte återbetalningsbar, annat än på det sätt som framgår nedan. Mervärdesskatt kan tillkomma på avgiften.


Avgiften ska erläggas årligen det datum då du blev premiemedlem. Om betalning inte kan erhållas via det betalningsrätt du angivit vid skapandet av ditt Konto (till exempel på grund av kreditkortet har gått ut) har du trettio dagar att tillhandahålla oss betalning, annars kommer ditt premiemedlemskap att upphöra.


Om du inte meddelar oss före förnyelsedatumet att du vill avsluta ditt premiemedlemskap kommer det automatiskt att förlängas ett år och du godkänner att betalning dras via det betalningssätt du har angivit.Uppsägning av Optimalprints premiemedlemskap

Vi kommer att återbetala din medlemsavgift om du säger upp dit medlemskap innan du har lagt en Order. Du har inte rätt till återbetalning om din uppsägning anländer efter att du har placerat en Order.


Gelato kan komma att avsluta ditt premiemedlemskap när som helst. Om så sker är du berättigad till en återbetalning av medlemsavgiften, motsvarande det antal månader som kvarstår vid avslutandet. Dock kommer sådan återbetalning inte att ske om ditt medlemskap avslutas på grund av att du brutit mot dessa Villkor, gällande rätt, eller om du har missbrukat ditt premiemedlemskap.FRISKRIVNING

Webbsidan, Webbinnehållet och Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Gelato garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig vid alla tidpunkter, eller är fri från fel.


Återkoppling

Du är införstådd med att vi har rätt att fritt använda alla kommentarer, återkopplingar, förslag eller liknande, som du förser oss med via Webbsidan angående Tjänsterna.PERSONUPPGIFTER OCH UTREDNINGAR

Du finner vår personuppgiftspolicy här.


Om vi uppmärksammar möjliga överträdelser av dessa Villkor förbehåller vi oss rätten att utreda dessa. Om vi har anledning att anta att brott har begåtts förbehåller vi oss rätten att överlämna allt relevant material till behöriga myndigheter och samarbeta med dessa.


Vi förbehåller oss också rätten att använda relevant material för att (1) tillse att vi följer eventuella domar och beslut från myndigheter, (2) genomdriva dessa Villkor, (3) svara på påståenden från tredje man om att ditt Kundinnehåll gör intrång i deras rättigheter eller annars skadar dem, (4) besvara frågor från Användare eller (5) för att skydda Gelato, dess Användare eller allmänheten.


Sådant material kan omfatta allt Webbsideinnehåll, Kundinnehåll, Tjänsterna, Produkterna, ditt Konto och all din aktivitet på Webbsidan och ditt nyttjande av Tjänsterna.TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

De lagar och regler som gäller i Sverige ska tillämpas på dessa Villkor.


Alla tvister härrörande ur dessa Villkor ska avgöras av domstol i Sverige, med Stockholms tingsrätt som första instans.


Du som konsument kan dock istället vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, http://www.arn.se/, för att få din sak prövad.

LIMITATION OF LIABILITY


You agree that we, and our directors, officers, employees, agents or other representatives, will not be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages of any kind, or for any damages whatsoever resulting from: (1) suspension or loss of the Services; (2) use of the Site and/or the Services; (3) interruption of the Services or interruption of your business; (4) access delays or access interruptions to the Site or the Services or delays or access interruptions you experience in relation to printing services with us; (5) loss or liabilities resulting from acts of or events beyond our control; (6) data non-delivery, mis-delivery, corruption, destruction or other modifications; (7) the processing of an application for a printing service; (8) damages or consequences arising from or related to your inappropriate or unauthorized use of this site or its content; or (9) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED.

Gelato and its licensors, suppliers, or vendors, and their respective officers, directors, employees, agents, or other representatives SHALL NOT be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages of any kind, or for any damages whatsoever resulting from loss of use, data, or profits, whether or not Gelato has been advised of the possibility of damage, arising out of or in connection with the use or performance of the site or of failure to provide products or services that you order from Gelato or its affiliates, including without limitation, damages arising from error, omission, virus, delay, or interruption of service. 


IN ADDITION TO OTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS IN THESE TERMS AND CONDITIONS, IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND, ARISING OUT OF OR RELATED TO OPTIMALPRINT PREMIUM.


OUR TOTAL, MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY AND THE TOTAL, MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY OF THE GELATO’S REPRESENTATIVES, ARISING FROM OR RELATING TO THESE TERMS AND CONDITIONS (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION OR CLAIM, e.g., CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY) IS LIMITED TO ONE HUNDRED DOLLARS ($100) U.S. OR FOR PRODUCT REFUNDS, THE PURCHASE PRICE PAID. THESE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF LIABILITY WILL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW AND WILL SURVIVE CANCELLATION OR TERMINATION OF THESE TERMS AND CONDITIONS, ANY ACCOUNT, OR AN OPTIMALPRINT PREMIUM MEMBERSHIP.


THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN GELATO AND YOU.

IF APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW ALL OR ANY PART OF THE ABOVE LIMITATION OF LIABILITY TO APPLY TO YOU, THE FOREGOING LIMITATIONS AND EXCLUSIONS WILL APPLY TO YOU TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

GOVERNING LAW

Gelato's headquarters is in Oslo, Norway and all transactions take place on Gelato servers located in Europe or any other countries where Gelato deem necessary to place a server. Issues related to the protection, infringement, or misuse of copyrighted materials shall be governed by the copyright laws of Norway.


All other matters relating to your access to or use of this Site and the Services shall be governed by the laws of Norway to the degree this is not otherwise regulated in mandatory consumer protection laws of the jurisdiction you reside in.


Any legal action or proceeding relating to or arising from your access to or use of this Site and the Services shall be instituted in Oslo, Norway. You agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Oslo, Norway and agree that venue in these courts is proper in any such legal action or proceeding, to the degree this is not otherwise regulated in mandatory consumer protection laws. This means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with these TERMS AND CONDITIONS in Norway or in the EU country in which you live.


NO WAIVER


Our failure to insist upon or enforce your strict compliance with these TERMS AND CONDITIONS will not constitute a waiver of any of our rights. No waiver or acquiescence by us related to any breach of these TERMS AND CONDITIONS is valid except if given in writing.Any such waiver or acquiescence shall not constitute a consent to or waiver of or excuse for any other different or subsequent breach or act unless such waiver or consent is in writing signed by us.


SEVERABILITY


If any covenant, obligation, agreement, term or condition of these TERMS AND CONDITIONS or the application thereof to any person or circumstances shall, to any extent, be invalid or unenforceable the remainder of these TERMS AND CONDITIONS, or the application of such covenant, obligation, agreement, term or condition to persons or circumstances other than those in respect of which it is held invalid or unenforceable, shall not be affected thereby and each covenant, obligation, agreement, term and condition of these TERMS AND CONDITIONS shall be separately valid and enforceable to the fullest extent permitted by law and the invalid or unenforceable covenant, obligation, agreement, term or condition (as the case may be) shall be modified so as to be enforced to the fullest extent permitted at law.


NO AGENCY


No agency, partnership, joint venture or franchise relationship is implied, intended or created by these TERMS AND CONDITIONS, the provision of the Account, or the provision of any of the Products or Services.


REMEDIES


No remedy conferred upon or reserved in our favour under these TERMS AND CONDITIONS will exclude any other remedy so conferred or reserved or existing at law or in equity but each will be cumulative and in addition to every other remedy given under these TERMS AND CONDITIONS or existing at law or in equity.


If we become aware of any possible violations by you of the TERMS AND CONDITIONS, we reserve the right to investigate such violations.If, as a result of the investigation, we believe that criminal activity has occurred, we reserve the right to refer the matter to, and to cooperate with, any and all applicable legal authorities.The Gelato is entitled, except to the extent prohibited by applicable law, to disclose any information or materials on or in the Site, the Website Content, the Services, or the Products, including Customer Content, in the Gelato’s possession in connection with your use of the Site, the Website Content, the Services, or the Products, to (1) comply with applicable laws, legal process or governmental request; (2) enforce the TERMS AND CONDITIONS, (3) respond to any claims that Your Content violates the rights of third parties, (4) respond to your requests for customer service, or (5) protect the rights, property or personal safety of the Gelato, its Users or the public, and all enforcement or other government officials, as the Gelato in its sole discretion believes to be necessary or appropriate.